رسم بته جقهرسم اسلیمیرسم اسپیرال یا پیچ حلزونی

اسلیمیروش رسم اسلیمی دهان اژدری تو خالی


روش رسم اسلیمی دهان اژدری تو پر


ترکیب اسلیمی و اسپیرال

هم اکنون میخواهیم با استفاده از محور تقارن قرینه‌ی تصاویر را کنار هم تکرار کنیم همانند شکل زیر


تمرینی که در این قسمت لازم داریم اینه که شکلهایی که در بالا طریقه‌ی رسمشون رو گفتیم به همین شکل نسبت به یک محور تقارن داده و در کنارهم رسم کنیم ، هرچه محور تقارن نسبت به سطح افق زاویه بیشتری داشته باشد میزان چرخش طرح بیشتر میشود .


ادامه مطلب